28 January, 2012

All Versions Of Windows OS Serial Keys Collection ! ! !


All Versions Of Windows OS Serial Keys Collection ! ! !

 

    Operating System Serial Keys Are More Important Factor For Enjoying Uninterrupted Service And Most Of The Users Who Are Not Familiar With Windows Key Cracking And That All....... It Becomes A Major Problem For Them.
    In This Post I'm Going to Give You The Serial Numbers (Keys) Of  Windows Windows OS..... I Didn't Have Counted All The Number  Of Serial Keys How Many They Are But They Are Near About 400 or Beyond That....!!! 

    So Enjoy The Full Version OS With These Serial Keys.........!!!

Serial Keys :
------------------------------------------------------------------------
1. Windows 95 :
------------------------------------------------------------------------
    32397 - OEM - 0027426 - 81349  |   34698 - OEM - 0039682 - 71230
    34689 - OEM - 0039682 - 69341  |   34698 - OEM - 0039682 - 71003
    34689 - OEM - 0039682 - 69349  |   34698 - OEM - 0039682 - 71238
    34698 - OEM - 0039682 - 69686  |   34698 - OEM - 0039682 - 71194
    34698 - OEM - 0039682 - 69690  |   34698 - OEM - 0039682 - 71270
    34698 - OEM - 0039682 - 70394  |   34698 - OEM - 0039682 - 71370
    34698 - OEM - 0039682 - 70386  |   34698 - OEM - 0039682 - 71258
    34698 - OEM - 0039682 - 70438  |   34698 - OEM - 0039682 - 71190
    34698 - OEM - 0039682 - 70426  |   34698 - OEM - 0039682 - 71254
    34698 - OEM - 0039682 - 70999  |   34698 - OEM - 0039682 - 71186
    34698 - OEM - 0039682 - 70442  |   34698 - OEM - 0039682 - 70446
    34698 - OEM - 0039682 - 70394  |
------------------------------------------------------------------------
2. Windows 98 :
------------------------------------------------------------------------
    D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D      
    KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8  
    R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8J 
------------------------------------------------------------------------
3. Windows 98 Second Edition :
------------------------------------------------------------------------
    KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
    GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
    GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
    DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
    D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
    BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
    DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
    FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
    WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
   CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
   CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
   DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
   MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
   TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
   C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
   XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
   VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
   CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
   HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
   VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
   W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
   G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
   G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
   KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
   WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
   XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
   KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
   FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
   MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
   DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
   QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
   XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
   H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
   WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
   D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
   JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
   H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
   R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
   G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
   JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
   JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
   VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
   HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
   W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
   HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
   VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
   BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
   V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
   PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
   TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
   T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
   V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
   CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
   WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
   FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
   QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
   FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
   FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
   FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
   TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
   BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
   VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
   HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
   MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
   HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
   PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
   P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
   P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
   PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
   PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
   RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
   KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
   MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
   JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
   TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
   HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
   DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
   Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
   Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
   BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
   MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
   MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
   WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
   TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
   G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
   TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
   F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
   RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
   MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
   W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
   QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
   B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
   TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
   XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
   GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
   R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
   D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
   MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
   VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
   KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
   PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
   KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
   VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
   FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
   W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
   DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
   GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
   TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
   RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
   MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
   KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
   C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
   G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
   KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
   XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
   XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
   HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
   GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
   BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
   FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
   WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
   MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
   J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
   V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
   RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
   MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
   JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
   GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
   WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
   J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
   C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
   VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
   BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
   FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
   D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
   WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
   T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
   WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
   HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
   Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
   VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
   PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
   FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
   R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
   HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
   M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
   B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
   JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
   V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
   Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
   RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
   HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
   M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
   FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
   RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
   P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
   M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
   DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
   VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
   RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
   Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
   G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
   DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
   WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
   MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
   DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
   GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
   K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
   J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
   VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
   CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
   VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
   GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
   DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
   C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
   QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
   WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
   GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
   DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
   VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
   FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
   TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
   HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
   FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
   VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
   QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
------------------------------------------------------------------------
3. Windows 2000 :
------------------------------------------------------------------------
   VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
   C7F3G - QG4K4 - MFWD4 - QW9QM - 3982B
   RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG 
   TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
   VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
   WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
   F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
   VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
   H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
   XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J
   RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
   HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM
------------------------------------------------------------------------
4. Windows ME :
------------------------------------------------------------------------
   R88J - VMPRQ - WT9M4 - R9VP8 - 8VQPQ
   RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
------------------------------------------------------------------------
5. Windows XP Generated CD KEYs :
------------------------------------------------------------------------
   CX3WJ-JBYY7-27C8G-MYD4F-TVWVR
   G82XR-DMV8C-MRG36-83FG4-R79C4
------------------------------------------------------------------------
6. Windows XP Home / Professional Edition :
------------------------------------------------------------------------
   FCKGW - RHQZ7 - YXRQW - 7AS6W - 3C8Q8
   QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
   47QBF - KTJPV - 4HTP8 - 3T2DY - WTD64
   FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
   DTWB2 - VX8WY - FG8R3 - X696T - 66Y46
   RBDC9 - VTRC8 - D7072 - J97JY - PRVMG
   BX6HT - MDJKW - H2J4X - BX67W - TVVFG
   W48P2 - 4MKQW - BB6BM - GHRYW - XGYR2
   V83DK - VQPXF - VX4BD - KK4W6 - GHXQD
   H2MWX - M7RQJ - KW3TX - GYCY7 - H7WD4
   QJ4MW - DHQF2 - 7DPRF - 7XX33 - B7C8Q
   K68GV - 4PQ4W - H4PHX - 6MQXD - 4BHKR
   487JG - 6QFMP - P2W74 - 8TH3G - WMH96
   3WX3F - PQ6CQ - WCJ6B - PGPB4 - JW4DK
   CGD6G - HRBF6 - KWYK7 - TQFWM - F76KV
   YTWDH - PJ86K - XY84W - QMD6K - 2T6QC
   RHKG3 - 8YW4W - 4RHJG - 83M4Y - 7X9GW
   QW4HD - DQCRG - HM64M - 6GJRK - 8K83T
   PQTHM - RWBHR - 3BPVW - TFB22 - V8HXQ
   KQC2B - X683R - 2CDXT - PQ7HQ - 47MPT
   JFQYM - YJQFQ - VBRCY - 4VV7W - QRXBY
   KMTTB - 68H32 - 8MKRK - GBHKT - RKCP6
   CX7DD - 4GX4Y - BTTR4 - H88Y7 - GQPWQ
   XP8BF - F8HPF - PY6BX - K24PJ - TWT6M
   8RCKG - 36TH8 - VWBGK - T3CB6 - RHG48
   7G4H4 - T4XXW - BVXTH - 4QP4V - 9CV28
   PG274 - 383QX - 6C32H - P8RWC - 48M4Q
   CWY3F - JGYHJ - W6KBG - 3VYK7 - DGG7M
   X6YWJ - M4TG2 - DPGWJ - QCFR8 - 927M6
   QCP6D - 7VGVJ - JBKB4 - DQMB2 - 9GTJ3
   F7GV4 - B7JGY - Q2KQW - 6R8BM - FR8D6
   HFVK4 - TFWFG - 4JKDH - H3FTT - 8B23W
   HRPR7 - WGJFC - VPHRB - XVFRW - 2KPWY
   V3V63 - 3QW2G - JMFBY - 8F4CM - PDMQW
   WX736 - 8YJCM - 2JW33 - 4KJGY - XCDJ6
   CQKYH - GKDJC - MJTWP - FPTJX - PKK23
   CHYVW - V63RT - 67XVC - XJ4VC - M3YWD
   XMDCV - 2TJMR - 7JD66 - YTVMK - V7PBD
   RQHFJ - X47QJ - G2XKK - WYQ8P - 7W6RG
   X6MYY - 6BH3T - YRBT8 - H8YPH - RG68T
   KVXQ3 - RVQFG - FW8KC - 2QYC6 - 67WCD
   KMM7J - FCXMM - WV8PG - 6FQMD - CPTQD
   D6T24 - 3FBGM - WTDG8 - 6Y3WP - 77QRJ
   V88FQ - MFFRR - 8D2VY - PG87J - FG7PY
   XK39D - 3PDMC - JMMDK - X8T8M - 77YVM
   6G3J7 - RQ233 - FJGHD - GKYP4 - QGKPG
   BKRFY - XPMQP - Y8PTW - BP6JM - B76FJ
   GP7DR - 2T2CQ - JYW2M - DXTMG - DTQWY
   YWVHF - GT3M6 - 3QYB2 - FCYCH - X47PQ
   QJ68H - G7T8R - WFR77 - D8X8Y - VJ398
   6KYDY - JT4MB - 6V3JQ - 4KKFG - P6C63
   6JQPJ - 84CFG - JCBQP - PVRJP - 9G24Q
   MQ8JV - XXKVG - DB8V3 - 67WJB - RCB6W
   J3T66 - JTP72 - TGT7H - PMMWH - XM4K3
   DB4H8 - DQJJB - KXMWP - GPJVY - H7P6W
   38BXC - F2C4R - PXMXV - DBQXM - 3C7V6
   7FMM3 - W4FMP - 4WRXX - BKDRT - 7HG48
   H6CCJ - MDKK2 - XWHF7 - 7WMYT - H8BRV
   BV43H - G67HV - RMCPY - D3MHW - C8VJJ
   RHKG3 - 8YW4W - 4RHJG - 83M4Y - 7X9GW
   QW4HD - DQCRG - HM64M - 6GJRK - 8K83T
   BQJG2 - 2MJT7 - H7F6K - XW98B - 4HQRQ
   CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3
   TWHCC-DC33F-G4JJP-BTR2B-RKRYT
   4X7WM-GTH3D-DWVCV-H382J-HPMRD 
   VQD7P-3KK7H-M7VV2-CTXM4-MC7FW
   C34VY-TJYXD-3BG2V-HYX8T-76CY6 
   3D2W3-8DJM6-YKQRB-B2XDB-TVQHF
   YXF2Y-QRRKR-BFKVQ-RHQ7H-DJPKD 
   BMYY7-WH8QJ-6MTWG-MXXVQ-MD97B
   CRBH4-MXB2P-HP7V6-8YTMD-CBHJR 
   G2JMP-2PC7G-RYBYX-PPF38-3KKTY
   HBJFW-XJ7K3-34JDX-VPPTW-227G6 
   RXKFJ-67HBV-84TD2-RMDK8-9BDMT
   4FWCC-M3XVT-GQVVC-MKQYG-HP7YB
   VV2JP-HCKYQ-DMYB8-MQ733-6CHGC
   V8KG7-FRF6Y-WWRRB-G7KYY-TD4B7
   MTTXT-YX8JQ-6PC2M-TTXDT-WDM8K
   8V678-K66HP-GH28R-PTHKH-98PWP 
   4BR3X-4CP6X-2DTXP-FFDHT-7Q298
   CFYHY-FQPJR-RWPC6-PWHKB-MXVKH 
   YC62K-W8FW7-7BGVV-PYXD4-R679J
   KC4BB-2JHWW-VKCD6-2MXFV-98VH6 
   27GY6-MPPMH-MJ43B-MPP2T-8WQ6Y
   8BCD7-WRTCW-JB6X6-XQF6J-2GCB2 
   HVFK6-XQR33-PTW2H-VK6CX-TT738
   QGB7C-8VJ6F-WWHQB-VPVTD-KCPK4 
   2P3K7-Y2CRK-T23MH-CR247-KT222
   KXWRG-72G83-P3J32-WB6MT-93JDR 
   2KJ6K-BPRYY-6DQYR-C6HB6-FWD26
   BCX44-G46Y6-XBWTV-8QKHB-2VXJP 
   8GV67-QRPTM-P6YMB-G2T6Y-D27X8
   2T7C7-3VTRV-2CFFB-2JHDD-QCBJ9
   FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
   KQP9B-C2RTK-KWBPY-6FQMB-83K98
   8XPDH-PCKKG-6MPKT-FTM67-2FMWG
   C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6
   DP2RT-3B8YR-4JXWB-HHGPK-82FWB
------------------------------------------------------------------------
7. Windows XP Corporate SP1-Ready CD Keys :
------------------------------------------------------------------------
   RHKG3-8YW4W-4RHJG-83M4Y-7X9GW
   QW4HD-DQCRG-HM64M-6GJRK-8K83T
   PQTHM-RWBHR-3BPVW-TFB22-V8HXQ
   KQC2B-X683R-2CDXT-PQ7HQ-47MPT
   JFQYM-YJQFQ-VBRCY-4VV7W-QRXBY
   KMTTB-68H32-8MKRK-GBHKT-RKCP6
   CX7DD-4GX4Y-BTTR4-H88Y7-GQPWQ
   XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
   8RCKG-36TH8-VWBGK-T3CB6-RHG48
   7G4H4-T4XXW-BVXTH-4QP4V-9CV28
   PG274-383QX-6C32H-P8RWC-48M4Q
   CWY3F-JGYHJ-W6KBG-3VYK7-DGG7M
   X6YWJ-M4TG2-DPGWJ-QCFR8-927M6
   QCP6D-7VGVJ-JBKB4-DQMB2-9GTJ3
   F7GV4-B7JGY-Q2KQW-6R8BM-FR8D6
   HFVK4-TFWFG-4JKDH-H3FTT-8B23W
   HRPR7-WGJFC-VPHRB-XVFRW-2KPWY
   V3V63-3QW2G-JMFBY-8F4CM-PDMQW
   WX736-8YJCM-2JW33-4KJGY-XCDJ6
   CQKYH-GKDJC-MJTWP-FPTJX-PKK23
   CHYVW-V63RT-67XVC-XJ4VC-M3YWD
   XMDCV-2TJMR-7JD66-YTVMK-V7PBD
   RQHFJ-X47QJ-G2XKK-WYQ8P-7W6RG
   X6MYY-6BH3T-YRBT8-H8YPH-RG68T
   KVXQ3-RVQFG-FW8KC-2QYC6-67WCD
   KMM7J-FCXMM-WV8PG-6FQMD-CPTQD
   D6T24-3FBGM-WTDG8-6Y3WP-77QRJ
   V88FQ-MFFRR-8D2VY-PG87J-FG7PY
   XK39D-3PDMC-JMMDK-X8T8M-77YVM
   6G3J7-RQ233-FJGHD-GKYP4-QGKPG
   BKRFY-XPMQP-Y8PTW-BP6JM-B76FJ
   GP7DR-2T2CQ-JYW2M-DXTMG-DTQWY
   YWVHF-GT3M6-3QYB2-FCYCH-X47PQ
   QJ68H-G7T8R-WFR77-D8X8Y-VJ398
   6KYDY-JT4MB-6V3JQ-4KKFG-P6C63
   6JQPJ-84CFG-JCBQP-PVRJP-9G24Q
   MQ8JV-XXKVG-DB8V3-67WJB-RCB6W
   J3T66-JTP72-TGT7H-PMMWH-XM4K3
   DB4H8-DQJJB-KXMWP-GPJVY-H7P6W
   38BXC-F2C4R-PXMXV-DBQXM-3C7V6
   7FMM3-W4FMP-4WRXX-BKDRT-7HG48
------------------------------------------------------------------------
8. Windows XP Professional Volume License SP1 :
------------------------------------------------------------------------
   6TJVJ-6KVCH-GVGFH-XCY66-WDYQ3
   KF67M-Q6J26-BRCDD-4CC3T-X3FQY
   77WQ8-RTC82-84RBB-GR4G7-MJ6JC
   7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98
------------------------------------------------------------------------
9. Microsoft Windows XP Professional Corporate SP2 CD Key : 
------------------------------------------------------------------------
   VDDF2 - JJWM3 - X7P27 - FRHRT - 8BVHT
   BH6K8 - MF4YH - PD6B3 - FDJ4G - RGV8B
   HC4P8 - WGQH3 - W94KD - D68B7 - PWT3Y
------------------------------------------------------------------------
10. Microsoft Windows XP Professional Corporate VLK SP2 (Russian) CD     KEY :
------------------------------------------------------------------------
   PM732 - VDYT8 - 27YHH - QMMB7 - CXPYW
------------------------------------------------------------------------
11. MASTER KEYS FOR WINDOW XP :
------------------------------------------------------------------------

   CG23X-3KVJ4-DWVTG-TWQGM-379BG
   K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8
   KGGWY-J7BC2-RTMVC-TJ3PW-6X3P3
------------------------------------------------------------------------
12. Windows 2005 Edition Special CD KEYS :
------------------------------------------------------------------------
   RHKG3 - 8YW4W - 4RHJG - 83M4Y - 7X9GW
   YQ7XW - QPT6C - 233QF - RRXC7 - VF7TY
   X4PTJ - 6WP7J - BFVCY - WYDJT - DMDDK
   3PX6Y - 7HTR8 - 4PVPQ - PYFGK - GRK3P
------------------------------------------------------------------------
13. Microsoft Windows Vista Keys :
------------------------------------------------------------------------
   76HC9-MB9D9-2MJ3P-9JCQ7-PDJ4Y
   2273Y-JXWBJ-KMFRV-7VMY2-XYXC2
   TCV33-CH82D-VC8KY-4YW8F-3VKHA
------------------------------------------------------------------------
14. Windows Vista Home Premium
------------------------------------------------------------------------
   PYYBC-K9XT9-V92KD-6CT89-4VB82
   J9BQM-8Y647-BBQ9K-WXRDK-33DW7
   8XPM9-7F9HD-4JJQP-TP64Y-RPFFV
   2273Y-JXWBJ-KMFRV-7VMY2-XYXC2 (64-bit)
------------------------------------------------------------------------
15. Vista|Ultimate|Acer| - 3YDB8-YY3P4-G7FCW-GJMPG-VK48C
      Vista|Ultimate|Advent| - 39MVW-K8KKQ-BGJ9B-24PMW-RYQMV
      Vista|Ultimate|Alienware| - 7QVFM-MF2DT-WXJ62-XTYX3-P9YTT
      Vista|Ultimate|Asus| - 6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC
      Vista|Ultimate|Dell| - 2QBP3-289MF-9364X-37XGX-24W6P
      Vista|Ultimate|DixonXP| - 6JPQR-4G364-2B7P7-83FXW-DR8QC
      Vista|Ultimate|Gateway| - 6P8XK-GDDTB-X9PJQ-PYF36-G8WGV
      Vista|Ultimate|Hedy| - 7R2C3-DWCBG-C8G96-MPT8T-K37C7
      Vista|Ultimate|HP| - 23CM9-P7MYR-VFWRT-JGH7R-R933G
      Vista|Ultimate|Lenovo| - 24J6Q-YJJBG-V4K4Q-2J8HY-8HBQQ
      Vista|Ultimate|OQO| - C4QGV-XHYYT-9PW8R-DCFTQ-FBD6M
      Vista|Ultimate|Toshiba| - 33G3W-JY3XQ-CQQ7C-TG96R-R6J6Q
      Vista|Ultimate|Sony| - 2KKTK-YGJKV-3WMRR-3MDQW-TJP47
      Vista|Business|Acer| - 2TJTJ-C72D7-7BCYH-FV3HT-JGD4F
      Vista|Business|Asus| - 72PFD-BCBK8-R7X4H-6F2XJ-VVMP9
      Vista|Business|Dell| - 368Y7-49YMQ-VRCTY-3V3RH-WRMG7
      Vista|Business|Fujitsu| - 4C3CM-H3RXM-VBMVQ-K8RHX-RTFX8
      Vista|Business|Gateway| - 9GK24-BJJPV-93JB4-9CD3T-QTHDD
      Vista|Business|HP| - 2Q2WM-VCB98-8C6BG-C9BT2-3XDRY
      Vista|Business|Lenovo| - 2YRV9-YCY3F-FRJ4T-BKD6B-C47PP
      Vista|Business|MSI| - 2X4F8-Y4QGK-Y8RTT-CK6PB-M8X92
      Vista|Business|NEC| - 22QYD-YQFQG-4P9GY-DRVR3-RCFDV
      Vista|Business|OQO| - KBK7F-XCVK4-9W477-GPFVC-YXFDM
      Vista|Business|Panasonic| - 246PH-B8XYM-B7DFM-RR8PM-JRHXC
      Vista|Business|Sony| - 3W2Y2-GRRYB-VH76X-KPDXX-XFJ4B
      Vista|Business|Toshiba| - 38MK6-4QYC6-GJQQX-9DYQ4-H9MQD
      Vista|BusinessN|Acer| - 2434H-HFRM7-BHGD4-W9TTD-RJVCH
      Vista|HomeBasic|Acer| - 2W7FD-9DWCB-Q9CM8-KTDKK-8QXTR
      Vista|HomeBasic|Asus| - 762HW-QD98X-TQVXJ-8RKRQ-RJC9V
      Vista|HomeBasic|Benq| - 7R997-DXYDR-YGCR3-RHVDP-T8TKX
      Vista|HomeBasic|CHS| - 2QM7G-GTFJ4-2DTTG-R73YR-W3D8G
      Vista|HomeBasic|Dell| - 3YMR2-WMV49-4WD8X-M9WM7-CH4CG
      Vista|HomeBasic|Fujitsu| - 4G8P7-TVW66-Y3H3V-C4Q4J-CQR2B
      Vista|HomeBasic|Gateway| - 7Q3BC-897QP-6HVMF-TTJ34-P92J4
      Vista|HomeBasic|Gericom| - MDRBF-FKHJB-6J8RV-P4GKQ-G6BR8
      Vista|HomeBasic|Gigabyte| - 889T3-F4VGX-QK4V7-JH76R-3HHRC
      Vista|HomeBasic|HP| - 2VX48-BVXT6-GD2PK-BD3R2-44MV3
      Vista|HomeBasic|Lenovo| - 2WP98-KHTH2-KC7KG-4YR37-H8PHC
      Vista|HomeBasic|LG| - 6DT3K-TCY4G-Y2VK9-T8J3T-2RGT7
      Vista|HomeBasic|Mecer| - C3MXB-T6PGC-2M2XV-C6PRX-TPW79
      Vista|HomeBasic|Medion| - 3XFY9-7GTXV-93RXP-V62MQ-84WP6
      Vista|HomeBasic|NEC| - 2432B-Q9RGP-VT9CK-64JFP-X6XVT
      Vista|HomeBasic|Rover| - BMHBK-PJD8J-WDWGY-Q4D6Q-46YJP
      Vista|HomeBasic|Samsung| - 27WDG-2G9G2-BTVMF-W4KCX-9F8PX
      Vista|HomeBasic|Sony| - 4DWY4-M6VH9-Y6FX6-D2H3V-3PXM9
      Vista|HomeBasic|Toshiba| - 4DV48-MFJR8-VRW92-3VTYM-HBTPB
      Vista|HomeBasic|Trigem| - 2YY8K-6KVM4-3DTT6-XRFHK-RYYDG
      Vista|HomeBasicN|Acer| - 22TC9-RDMDD-VXMXD-2XM2Y-DT6FX
      Vista|HomePremium|Acer| - 2TYBW-XKCQM-XY9X3-JDXYP-6CJ97
      Vista|HomePremium|Asus| - 8XPM9-7F9HD-4JJQP-TP64Y-RPFFV
      Vista|HomePremium|Dell| - 4GPTT-6RYC4-F4GJK-KG77H-B9HD2
      Vista|HomePremium|Everex| - BH3M9-MQPD8-PTPDK-T6DWK-B2XFW
      Vista|HomePremium|Founder| - C6KM8-8JDBT-QBRM8-2MGFH-XH7QY
      Vista|HomePremium|Fujitsu| - 6M66G-C2BGD-XGBBV-2BHKV-C9KM3
      Vista|HomePremium|Gateway| - 6DX2X-QR7XB-3RBY2-BGQ2R-DR9M6
      Vista|HomePremium|HP| - HW7V9-XYT4W-PFR9Q-2DKGJ-RR4TD
      Vista|HomePremium|iQon| - 6R99P-3HY62-7XR3F-WGP2T-HKCB9
      Vista|HomePremium|Kohjinsha| - HRCXG-RQPBQ-YBP92-KFFRY-JKQQ3
      Vista|HomePremium|Lenovo| - 34BKK-QK76Y-WWR7C-QF2M7-2TB37
      Vista|HomePremium|LG| - 73JC4-PR3R6-9DKYC-FDG3K-3FTT3
      Vista|HomePremium|Medion| - 4FG94-MMYPT-H2QD2-V4DCP-X7QB8
      Vista|HomePremium|MeshPC| - HR3TD-CH9JD-CT8WF-X948R-C3QR3
      Vista|HomePremium|MSI| - 86C2J-2M84W-HBMRQ-GBJWJ-VPTRM
      Vista|HomePremium|NEC| - 22CTR-JFKJJ-BMXQK-XKXBC-C8R98
      Vista|HomePremium|Optima| - 863XK-7RW2B-6R8CR-4FYQV-3FTW8
      Vista|HomePremium|Paradigit| - 6DX4V-3CJX6-97XGD-KW4C2-PVRRK
      Vista|HomePremium|Sony| - 6JWV3-843DD-4GV68-6D8JB-G6MF9
      Vista|HomePremium|Targa| - 6VJ7B-3KTJH-H3DDQ-7JD7G-26VMG
      Vista|HomePremium|TCL| - BH626-XT3FK-MJKJH-6GQT2-QXQMF
      Vista|HomePremium|Toshiba| - 6DG3Y-99KMR-JQMWD-2QJRJ-RJ34F
      Vista|Starter|Acer| - 26VQB-RP3T9-63FVV-VD7RF-H7M2Q
      Vista|Starter|Lenovo| - 23Q4W-YQPHY-TY89Y-7Q3VX-W72KT
------------------------------------------------------------------------
16. Microsoft Windows 7 Keys :
------------------------------------------------------------------------
   HQDKC-F3P6D-C9YYM-HRB89-QDBB7
   76DX2-7YMCQ-K2WCP-672K2-BK44W
   2RG93-6XVFJ-RKHQ7-D2RTT-3FMQT
   TT63R-8JGWP-WWT97-R6WQC-4CVWY
   YQJX6-D6TRM-VWBM7-PHDJK-YPXJH
   Q7J7F-GQHBT-Q42RQ-2F8XV-2WKKM
------------------------------------------------------------------------
   7|Ultimate|Acer| - FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
   7|Ultimate|Dell| - 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
   7|Ultimate|Lenovo| - 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
   7|Professional|Acer| - YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
   7|Professional|Dell| - 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
   7|HomePremium|Dell| - 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
   7|HomePremium|Packard Bell| - VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
------------------------------------------------------------------------
You Can Also Download Above Serial Keys : Here
------------------------------------------------------------------------
The Password For The RAR File Is : HackTheWorld007ByCSS
--------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment